Předmět: Němčina pro FZS 4

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Němčina pro FZS 4
Kód předmětu UJP/NZ4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kahounová Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Zkušenosti z odborné praxe 2. Metody a cíle fyzioterapie 3. Metody a cíle ergoterapie 4. Technika ve zdravotnictví 5. Ochrana pracovního a životního prostředí 6.. Možnosti uplatnění v oboru 7. Profesní plány 8. Žádost o místo. Nástupní pohovor 9. Práce s odbornou literaturou. Souhrn 10. Téma a cíl bakalářské práce 11. Zdravotní a sociální péče a pojištění 12. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Studium textů
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 12 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 8 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 6 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí - dát pacientovi důležité informace, pokyny, vysvětlení, reagovat na jeho dotazy, přání. - na přiměřené úrovni mluvit o tématech z oblasti zdravotnictví - pracovat s jednoduššími profesně zaměřenými texty, najít a shrnout informace. - používat většinu gramatických struktur
Výsledky učení
student umí - jednoduše popsat metody a cíle svého oboru. - jednoduše vysvětlit použití některých zdravotnických přístrojů - mluvit o svých profesních plánech a perspektivách - napsat žádost o místo na odbornou praxi, resp. o práci - vyhledat v německy psané literatuře některé informace k tématu bakalářské práce - napsat souhrn bakalářské práce. - najít informace k tématům ochrana životního prostředí, zdravotní a sociální systém, vyjádřit se k daným tématům - adekvátně používat větštinu gramatických struktur
Vyučovací metody
Studium textů
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Skupinová prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Texty a cvičení k jednotlivým tématům.
 • Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-144-X.
 • Doležalová, M. Gesundheitswesen und medizinische Strahlenkunde. Hradec Králové, 1997.
 • Doležalová, M. Physiotherapeutische Methoden. Hradec Králové, 1997.
 • Mokrošová, Ivana. Německo-český česko-německý lékařský slovník. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0218-5.
 • Presber, W., de Neve, W. Ergotherapie. Mnichov, 1994.
 • vyučující UJP. materiály UJP - Projekt Inova.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr