Předmět: Německý jazyk pro FZS 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Německý jazyk pro FZS 1
Kód předmětu UJP/NFZS1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kahounová Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Motivace ke studiu. Studium na univerzitě 2. Povolání ve zdravotnictví 3. V nemocnici 4. Na oddělení v nemocnici 5. Na příjmu 6. Anamnéza. Dokumentace 7. V ordinaci 8. Vyšetření 9. Zdravotní potíže. Nemoci 10. Lidské tělo, První pomoc 11. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 8 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 12 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 6 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
ovládat jazykové kompetence na úrovni A2 dle SERR
umět postihnout smysl krátkých jednoduchých sdělen
rozumět jednoduchým adaptovaným textům
správně používat gramatické prostředky dle požadované úrovně
Odborné dovednosti
své znalosti aktivně používat v komunikaci
jednoduše mluvit o běžných každodenních tématech a činnostech
získat základní informace o osobách, čase, místě apod.
Výsledky učení
Odborné znalosti
používání základní slovní zásoby týkající se obsahu studia a budoucí profese
porozumění jednoduchým sdělením v rámci profesně zaměřené komunikace
porozumění jednoduchým textům se zdravotnickou tématikou
orientace ve zdravotnické dokumentaci v němčině
použití adekvátně potřebných gramatických prostředků
Odborné dovednosti
jednoduše popsat své budoucí pracovní prostředí
popsat jednotlivé části nemocnice
podat správné informace pacientovi
zjistit základní údaje o pacientovi a jeho potížích (současné i dřívější)
dát pacientovi důležité informace
telefonicky dojednat termín
ovládání práce se zdravotnickou dokumentacíí a schopnost vyplňovat anamnestický dotazník
popis různých vyšetřovacích metod
pojmenování lidského těla
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Studium textů
Samostatná práce studentů
Odborné dovednosti
Skupinová výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Odborné dovednosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
  • Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Moderní gramatika němčiny : výklad, cvičení, klíč. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-144-X.
  • Firnhaber-Sensen,U., Schmidt,G. Deutsch im Krankenhaus, Langenscheidt.
  • Formánková, Kahounová, Megger. Němčina pro zdravotnické profese 1.
  • Mokrošová, Ivana. Německo-český česko-německý lékařský slovník. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0218-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (2014) Zdravotnictví 1 Zimní