Předmět: Hospodářská němčina 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská němčina 2
Kód předmětu UJP/NC6W
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kůtková Kristina, Mgr.
 • Blažková Blanka, Mgr.
 • Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Práce s přístroji - Povolání, činnosti, pozice, nástroje - Infinitivní vazba s zu a bez zu, vazby podstatných jmen, vedlejší věty účelové - Běžný pracovní den - Vybavení kanceláře, psací stůl - Zvratná slovesa - Podmiňovací způsob würde+infinitiv - Předložky se 3. a 4. pádem, podmiňovací způsob II. - Plánování schůzek, veletrh, představení produktů, služeb - Stupňování přídavných jmen a příslovcí - Založení firmy, otevření obchodu a pobočky, argumentace a výměna názorů Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Samostatná práce studentů, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
využít znalosti odpovídající předmětu UJP/NC5W
Výsledky učení
korektního ústního a písemného projevu obecného jazyka, - orientovat se v základní terminologii odborného jazyka
Odborné dovednosti
prezentovat a argumentovat v cizím jazyce - aplikovat osvojenou slovní zásobu do reálných komunikačních situací
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Test
Seminární práce
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana. Handelskorrespondenz Übungsbuch. Plzeň, 2015.
 • BRAUNERT, Jörg; SCHLENK. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs. Stuttgart, 2014. ISBN 978-3-12-675745-4.
 • Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique. Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Cvičebnice německé gramatiky 1. Brno, 2003. ISBN 978-80-7358-099-5.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Gramatika německého jazyka. Brno, 2008. ISBN 978-80-7358-098-8.
 • Voit, Heike. PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig. 1. Aufl. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2002. ISBN 3-12-560634-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází