Předmět: Němčina 7

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Němčina 7
Kód předmětu UJP/N7
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Blažková Blanka, Mgr.
  • Megger Nicole Meta
  • Svobodová Hana, PhDr.
Obsah předmětu
Woche 1: Statistische Angaben, über statistische Informationen sprechen, Glück statt BIP, über Lebensqualität sprechen Woche 2: Vermutungen anstellen; aktuelle Forschungsergebnisse in Erwägung ziehen, Aussagen einschränken, umweltorientierte Werbung verfassen Woche 3: eigene Meinung äußern, Verständnis zeigen; von einem Erlebnis berichten; etwas Besonderes beschreiben Woche 4: Inhalte wiedergeben Vermutungen äußern,Eigenschaften hervorheben und verstärken Woche 5: optische Täuschungen; Etwas Fremdes oder Vertrautes beschreiben;über Rituale sprechen, Gefühle und Erfahrungen beschreiben Woche 6: über persönliche Erfahrungen und Empfindungen sprechen, emotional reagieren Woche 7: ein eigenes Interessengebiet vorstellen. Notizen machen; Buch oder Film besprechen Woche 8: Werbeslogan, Interesse äußern; Informationen zu einem Thema einholen;über ein Lieblingsobjekt sprechen Woche 9: Telefonat, über Lieblingsbeschäftigungen sprechen, Informationen weitergeben Woche 10: gemeinsam Fortsetzung einer Geschichte entwickeln Woche 11 Wiederholung des gelernten Lernstoff Woche 12 Abschlussklausur Woche 13: Auswertung des Kurses

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Studium textů
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 40 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí - přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury - porozumět textům, které se týkají studovaného oboru - vyjádřit nejistotu, přesvědčení, názory - pohovořit o tématech, která souvisejí se studovaným oborem - rozumět mluvenému slovu v rádiu a televizi
Výsledky učení
student umí - přiměřeně správně používat gramatické struktury - psát různé textové útvary - vyhledat a vybrat podstatné informace v autentických textech - dokázat vyjádřit názor a osobní preference - vyjádřit překvapení, porozumění - účastnit se diskuse k aktuálním tématům - adekvátně reagovat na konfliktní situace - vyjádřit kritický názor - psát textové zprávy - pořizovat výpisky z textu
Vyučovací metody
Studium textů
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
  • Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Německá gramatika : klíč. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 1995. ISBN 80-85784-13-0.
  • Lehmcke, Ch. Berliner Platz 4 Neu. SRN, 2013.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr