Předmět: Latinský jazyk

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Latinský jazyk
Kód předmětu UJP/LZK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Velichová Anna, Mgr.
  • Plašilová Jiřina, PhDr.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia latinské lék. terminologie. Počátky lékařské terminologie. Výslovnost, latiny, přízvuk. Latinská substantiva - rozdělení. Substantiva I. deklinace. Řecká substantiva skloňovaná podle lat. I. deklinace. Sloveso esse. 2. Substantiva II. dekl. Řecká substantiva skloňovaná podle II. deklinace. 3. Adjektiva I. a II. deklinace. Participium perfekta pasiva. Adverbia tvořená od adjektiv I. a II. deklinace -lexikálně. 4. Slovesa (především tvary imperativu a 3. os. konjunktivu préz akt., zkratky těchto tvarů užívané v lék. terminologii) 5. Substantiva IV. a V. deklinace. 6. Substantiva III. deklinace - maskulina, feminina. 7. Substantiva III. deklinace - neutra. 8. Řecká substantiva skloňovaná podle III. deklinace. 9. Adjektiva III. deklinace. 10. Participium prézenta aktiva. 11. Pravidelné, nepravidelné a neúplné stupňování adjektiv. 12. Číslovky. 13. Latinské a prefixy a sufixy. Receptura. 14. Zápočtový test. Řecké prefixy a sufixy. 15. Slova složená. Řecké slov. základy.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Seminární výuka
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nevyžadují se předchozí znalosti latinského jazyka
Výsledky učení
student umí: - správně vyslovovat základní latinské a řecké termíny. - zvládat základní latinskou gramatiku i nejdůležitější pravidla tvorby latinských a řeckých termínů. - používat pasivně základní slovní zásobu latinských i řeckých lékařských výrazů včetně zkratek. - přeložit z latiny nejběžnější lékařské výrazy, nezbytné pro jeho praxi v oboru
Vyučovací metody
Skupinová výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Písemná zkouška
Test
Doporučená literatura
  • Kábrt, J.; Kábrt, J. jr. Lexicon medicum. Praha : Galén, 2004.
  • Kozlíková, D.; Plašilová, J. Latinská lékařská terminologie pro bakalářské obory na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 2003.
  • Marečková, Elena; Reichová, Hana. Úvod do lékařské terminologie. Brno: MU, 2004.
  • Plašilová J., Kott O.:. Základy lékařské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. ZČU, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Radiologický asistent (2015) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Radiologický asistent (2016) Zdravotnictví 1 Zimní