Předmět: Latina pro FZS

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Latina pro FZS
Kód předmětu UJP/LZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Velichová Anna, Mgr.
  • Plašilová Jiřina, PhDr.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia latinské lék. terminologie. Počátky lékařské terminologie. Výslovnost, latiny, přízvuk. Latinská substantiva - rozdělení. Substantiva I. deklinace. Řecká substantiva skloňovaná podle lat. I. deklinace. Sloveso esse. 2. Substantiva II. dekl. Řecká substantiva skloňovaná podle II. deklinace. 3. Adjektiva I. a II. deklinace. Participium perfekta pasiva. Adverbia tvořená od adjektiv I. a II. deklinace -lexikálně. 4. Slovesa (především tvary imperativu a 3. os. konjunktivu préz akt., zkratky těchto tvarů užívané v lék. terminologii) 5. Substantiva IV. a V. deklinace. 6. Substantiva III. deklinace - maskulina, feminina. 7. Substantiva III. deklinace - neutra. 8. Řecká substantiva skloňovaná podle III. deklinace. 9. Adjektiva III. deklinace. 10. Participium prézenta aktiva. 11. Pravidelné, nepravidelné a neúplné stupňování adjektiv. 12. Číslovky. 13. Latinské a prefixy a sufixy. Receptura. 14. Zápočtový test. Řecké prefixy a sufixy. 15. Slova složená. Řecké slov. základy.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Seminární výuka
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
u předmětu Latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné znalosti, výuka je určena pro naprosté začátečníky
Odborné dovednosti
u předmětu Latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné dovednosti výuka je určena pro naprosté začátečníky
Obecné způsobilosti
bc. studium: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
bc. studium: je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
bc. studium: vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje
Výsledky učení
Odborné znalosti
student zná - správnou výslovnost potřebných latinských a řeckých termínů-osvojil si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie - získal základní znalosti latinské gramatiky a pochopil pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů - osvojil si nejčasněji užívané zkratky - logicky se vyjadřuje a má určitý jazykový cit
Odborné dovednosti
student umí: - správně vyslovovat základní latinské a řecké termíny. - ovládnout základní latinskou gramatiku i nejdůležitější pravidla tvorby latinských a řeckých termínů. - používat pasivně základní slovní zásobu latinských i řeckých lékařských výrazů včetně zkratek. - přeložit z latiny nejběžnější lékařské výrazy, nezbytné pro jeho praxi v oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Skupinová výuka
Cvičení
Hodnotící metody
Písemná zkouška
Test
Doporučená literatura
  • Kábrt, J.; Kábrt, J. jr. Lexicon medicum. Praha : Galén, 2004.
  • Plašilová J., Kott O.:. Základy lékařské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. ZČU, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Zdravotnický záchranář (2012) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Radiologický asistent (2012) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (2016) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Zdravotnický záchranář (2016) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Zdravotnický záchranář (1) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (2012) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Radiologický asistent (2016) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Radiologický asistent (1) Zdravotnictví 1 Zimní