Course: Latin for Faculty of Health Care Studies

» List of faculties » UJP » UJP
Course title Latin for Faculty of Health Care Studies
Course code UJP/LFZSK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Velichová Anna, Mgr.
Course content
1. Introduction to Latin medical terminology. History of Latin medical terminology. Pronunciation and stress in Latin. Latin nouns - classification. Nouns of 1st declension; Greek nouns belonging to Latin 1st declension; conjugation of the verb esse. 2. Nouns of 2nd declination. Greek nouns belonging to Latin 2nd declension. 3. Adjectives of 1st and 2nd declension. Passive perfect participle. Adverbs derived from adjectives of 1st and 2nd declension. 4. Verbs of 1st- 4th conjugations I. Indicative of present active and passive; imperatives and negative imperatives; conjunctive present active. 5. Nouns of 4th and 5th declension. Overview of anatomical terms. 6. Nouns of 3rd declension - masculines, feminines, neutra. 7. Greek nouns belonging to Latin 3rd declension. Greek word basics. Translation of diagnoses. 8. Progress test. Adjectives of 3rd declension. Active present participle. 9. Adjectives - comparatives and superlatives: regular, irregular, incomplete. 10. Numerals: cardinal, ordinal, multiple. 11. Latin affixation and suffixation. Prescriptions. 12. Final test. Compound words.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Seminar classes
  • Contact hours - 7 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
u předmětu latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné znalosti, výuka je určena pro naprosté začátečníky
professional skills
u předmětu latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné dovednosti, výuka je určena pro naprosté začátečníky
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student zná - správnou výslovnost potřebných latinských a řeckých termínů-osvojil si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie - získal základní znalosti latinské gramatiky a pochopil pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů - osvojil si nejčasněji užívané zkratky - logicky se vyjadřuje a má určitý jazykový cit
professional skills
Students will be able to: - pronounce basic Latin and Greek terminology correctly. - use basic Latin grammar and understand the most important rules for forming Latin and Greek terminology. - use basic vocabulary belonging to Latin and Greek medical terminology including abbreviations passively. - translate the most common medical terminology necessary for their work from Latin.
teaching methods
professional knowledge
Collaborative instruction
Practicum
professional skills
Practicum
general eligibility
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
general eligibility
Written exam
Recommended literature
  • Kábrt, J., Kábrt, J. jr.:. Laxicon medicum. Galén, praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies General Nurse (2014) Health service 1 Winter