Předmět: Latina pro FZS 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Latina pro FZS 1
Kód předmětu UJP/LEF1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Velichová Anna, Mgr.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia latinské lék. terminologie. Počátky lékařské terminologie. Výslovnost latiny, přízvuk. Latinská substantiva - rozdělení. Substantiva I. deklinace. Řecká substantiva skloňovaná podle lat. I.deklinace. Časování slovesa esse. 2. Substantiva II. dekl. Řecká substantiva skloňovaná podle II. deklinace. 3. Adjektiva I. a II. deklinace. Participium perfekta pasiva. Adverbia tvořená od adjektiv I. a II. deklinace. 4. Opakování. Překlad anatomických spojení. 5. Průběžný test . Slovesa 1. a 2. konjugace. 6. Slovesa 3. a 4. konjugace. 7. Substantiva IV. a V. deklinace. 8. Opakování, překlad souvislého textu. 9. Průběžný test (substantiva IV.a V. dekl., slovesa 3. a 4. konjugace) . Substantiva III. deklinace - maskulina, feminina. 10. Substantiva III. deklinace - neutra. 11. Řecká substantiva skloňovaná podle II. deklinace. 12. Opakování. Překlad anatomických spojení, diagnóz. 13. Adjektiva III. deklinace. Zápočtový test ( latinská a řecká substantiva III. deklinace). Participium prézenta aktiva.. 14. Oprava testu. Pravidelné stupňování adjektiv.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Seminární výuka
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nevyžadují se předchozí znalosti latinského jazyka
Výsledky učení
student: - umí správně vyslovovat základní latinské a řecké termíny. - ovládá základní latinskou gramatiku i nejdůležitější pravidla tvorby latinských a řeckých termínů. - umí používat pasivně základní slovní zásobu latinských i řeckých lékařských výrazů včetně zkratek. - umí přeložit z latiny nejběžnější lékařské výrazy, nezbytné pro jeho praxi v oboru
Vyučovací metody
Skupinová výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Doporučená literatura
  • Kábrt J., Kábrt J. jr. Lexicon medicum.. Praha: Galén, 2004.
  • Kozlíková D., Plašilová J. Latinská lékařská terminologie pro bakalářské obory na lékařských fakultách.. Praha: Karolinum, 2003.
  • Marečková E., Reichlová H. Úvod do lékařské terminologie. Brno: MU, 2004.
  • Plašilová, J., Kott, O.:. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářské obory fyzioterapie a ergoterapie. ZČU, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Fyzioterapie (1) Zdravotnictví 1 Zimní
Fakulta zdravotnických studií Ergoterapie (1) Zdravotnictví 1 Zimní