Course: Italian 3

» List of faculties » UJP » UJP
Course title Italian 3
Course code UJP/ITA3
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Italian
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Štroblová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Course content
Week 1 Revision. Week 2 Italian cuisine. Recipes. Week 3 Possessive pronouns. Pronoun quello, adjective bello. Week 4 Possessive pronouns - deviations. Verbs volerci, metterci. Week 5 Film. Week 6 Imperfect. Irregular imperfect. Trapassato prossimo. Week 7 Imperfect and passato prossimo - comparison. Week 8 Trapassato prossimo. Week 9 Telling a story. Week 10 Shopping. Week 11 Direct pronouns. Particle 'no' Week 12 Pronouns and particles: past tense. Week 13 Credit test, evaluation, mistake analysis.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Seminar classes, Individual study
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Individual project (40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
prokázat znalost gramatických struktur a odpovídající slovní zásobu ve všech běžných životních situacích
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
v mluvené a psané komunikaci vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
použít běžné fráze k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost správných forem oslovení
professional skills
zapojit se do osobního i telefonického rozhovoru o známých tématech a činnostech
vyhledat hlavní, podstatné myšlenky jednoduchých autentických textů
napsat jednoduchý popis, vyprávění, dopis, inzerát
pozdravit, poděkovat, vyjádřit nejistotu, přijmout či odmítnout pozvání, mluvit o osobních preferencích
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students can: - understand short authentic texts, e.g. recipes, advertisements, and leaflets - understand the main points of a variety of short texts - give a simple oral or written description of an experience, memories, or things they have seen - communicate effectively in a restaurant, cinema, or shop via phone or personally - express agreement and disagreement, express an offer, and accept or refuse help
prokázat znalost slovní zásoby vztahující se k životním situacím
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
v mluvené a psané komunikaci vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost širokého spektra běžných frází k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu
professional skills
porozumět kratším autentickým textům jako jsou recept, reklama, leták
porozumět podstatným informacím v krátkém článku z různých zdrojů
poskytnout jednoduchý ústní či písemný popis zážitku, vzpomínek, shlédnutého
domluvit se osobně i telefonicky v restauraci, v kině, v obchodě
vyjádřit souhlas a nesouhlas, nabídku, přijetí a odmítnutí pomoci
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
Instruction based on dialogue
Seminar classes
assessment methods
Test
Skills demonstration during practicum
Portfolio
Recommended literature
 • Ilustrovaný italsko-český dvojjazyčný slovník. Slovart, 2006.
 • Italsko-český slovník = Dizionario ceco : italiano-ceco. Fin Publishing, Olomouc, 2001.
 • Janešová, J., Polverari, A. Italsko-český a česko-italský slovník. Leda , 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (cvičebnice). Atene, 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (učebnice). Atene : Edilingua, 2006.
 • Papoušek Z. Italsko-český a česko-italský slovník s frazeologií. Olomouc, 2005.
 • Rosendorfský, Jaroslav. Italsko-český slovník = Dizionario italiano-ceco : nové výrazy!. Praha : Leda, 2001. ISBN 80-85927-87-X.
 • ZINGARELLI, DE VOTO - OLI, SABATINI - COLETTI. Výkladový slovník.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Electrical Engineering Telecommunication and Multimedia Systems (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter