Předmět: Italština 3

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Italština 3
Kód předmětu UJP/ITA3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Italština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štroblová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. týden opakování 2. týden italská kuchyně recepty 3. týden zájmena přivlastňovací zájmeno QUELLO přídavné jméno BELLO 4. týden zvláštnosti zájmen přivlastňovacích slovesa VOLERCI, METTERCI 5. týden film 6. týden imperfektum nepravidelné imperfektum trapassato prossimo 7. týden porovnání imperfekta a passata prossima 8. týden trapassato prossimo 9. týden vyprávění 10. týden nakupování 11. týden zájmena přímá částice ne 12. týden zájmena a částice v minulém čase opakování 13. týden Závěrečný zápočtový test, hodnocení výsledků, analýza chyb.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 35 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
prokázat znalost gramatických struktur a odpovídající slovní zásobu ve všech běžných životních situacích
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
v mluvené a psané komunikaci vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
použít běžné fráze k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost správných forem oslovení
Odborné dovednosti
zapojit se do osobního i telefonického rozhovoru o známých tématech a činnostech
vyhledat hlavní, podstatné myšlenky jednoduchých autentických textů
napsat jednoduchý popis, vyprávění, dopis, inzerát
pozdravit, poděkovat, vyjádřit nejistotu, přijmout či odmítnout pozvání, mluvit o osobních preferencích
Obecné způsobilosti
bc. studium: vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje
Výsledky učení
Odborné znalosti
student umí: - porozumět kratším autentickým textům jako jsou recept, reklama, leták - porozumět podstatným informacím v krátkém článku z různých zdrojů - poskytnout jednoduchý ústní či písemný popis zážitku, vzpomínek, shlédnutého - domluvit se osobně i telefonicky v restauraci, v kině, v obchodě - vyjádřit souhlas a nesouhlas, nabídku, přijetí a odmítnutí pomoci
prokázat znalost slovní zásoby vztahující se k životním situacím
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
v mluvené a psané komunikaci vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost širokého spektra běžných frází k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu
Odborné dovednosti
porozumět kratším autentickým textům jako jsou recept, reklama, leták
porozumět podstatným informacím v krátkém článku z různých zdrojů
poskytnout jednoduchý ústní či písemný popis zážitku, vzpomínek, shlédnutého
domluvit se osobně i telefonicky v restauraci, v kině, v obchodě
vyjádřit souhlas a nesouhlas, nabídku, přijetí a odmítnutí pomoci
Obecné způsobilosti
bc. studium: používají své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce
mgr. studium: používají své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Portfolio
Doporučená literatura
 • Ilustrovaný italsko-český dvojjazyčný slovník. Slovart, 2006.
 • Italsko-český slovník = Dizionario ceco : italiano-ceco. Fin Publishing, Olomouc, 2001.
 • Janešová, J., Polverari, A. Italsko-český a česko-italský slovník. Leda , 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (cvičebnice). Atene, 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (učebnice). Atene : Edilingua, 2006.
 • Papoušek Z. Italsko-český a česko-italský slovník s frazeologií. Olomouc, 2005.
 • Rosendorfský, Jaroslav. Italsko-český slovník = Dizionario italiano-ceco : nové výrazy!. Praha : Leda, 2001. ISBN 80-85927-87-X.
 • ZINGARELLI, DE VOTO - OLI, SABATINI - COLETTI. Výkladový slovník.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta elektrotechnická Telekomunikační a multimediální systémy (12) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Zimní
Fakulta elektrotechnická Komerční elektrotechnika (16) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Zimní