Předmět: Francouzská konverzace 3

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Francouzská konverzace 3
Kód předmětu UJP/FK3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kocourková Pavla, Mgr.
  • Burešová Bohumila, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. týden Cours de bienvenue, activités communicatives pour faire connaissance (Úvodní hodina, komunikativní aktivity na seznámení). 2. týden Les régions françaises - PACA, Languedoc-Roussillon (Francouzské regiony - Provence, Azurové pobřeží, Languedoc-Roussillon). 3. týden La vie en ville (Život ve městě). 4. týden Paris (Paříž). 5. týden La littérature, la lecture (Literatura, četba). 6. týden Les médias (Média). 7. týden La politique (Politika). 8. týden Le progres (Pokrok). 9. týden Les animaux (Zvířata). 10. týden Les âges de la vie (Věk, životní období). 11. týden La famille (Rodina). 12. týden Les fetes, test final (Svátky a oslavy, závěrečný test). 13. týden Évaluation (Hodnocení).

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Diskuse, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Cvičení
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
kurz je určen studentům se vstupní úrovní A2 (odpovídá kurzům F4/F5 na UJP)
Výsledky učení
student umí: - přiměřeně správně používat již osvojené gramatické a lexikální učivo; - konverzovat o běžných tématech každodenního života; - orientovat se v autentických materiálech vztahujících se k probíraným tématům; - obhájit při diskuzi svůj názor, argumentovat; - orientovat se v textech z tisku nebo internetu vztahujících se k probíraným tématům; - porozumět audio a video nahrávkám přiměřené úrovně; - orientovat se v sociokulturním kontextu frankofonního prostředí; - zpracovat krátkou prezentaci vybraného tématu ve francouzském jazyce
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • www.yahoo.fr.
  • http://www.courrierinternational.com.
  • v kurzu se využívají rozličné autentické materiály poslytnuté vyučujícím/various authentic materials provided by teacher will be used.
  • www.lefigaro.fr.
  • www.lemonde.fr.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr