Předmět: Francouzština B8

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Francouzština B8
Kód předmětu UJP/FB8
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kocourková Pavla, Mgr.
Obsah předmětu
1. týden - úvodní hodina, komunikativní aktivity 2. týden - francouzská kinematografie 3. týden - dobrodružství 21. století; vyjádření úspěchu a neúspěchu 4. týden - přítomný konjunktiv (subjonctif) - tvoření, použití; vyjádření vůle, povinnosti, pocitů 5. týden - konjunktiv - pokračování; vyjádření strachu, dodání odvahy, povzbuzení 6. týden - sport - práce s novinovým článkem; civilizace - Francouzi a sport 7. týden - průběžný test; Francouzi a domácí práce 8. týden - vyjádření vlastnictví; neurčitá zájmena samostatná a nesamostatná 9. týden - vyjádření důvěry a nedůvěry; 10. týden - "Nespokojená Francie" - sociální problémy ve Francii; civilizace - ukázka z filmu se sociální tématikou 11. týden - shrnutí a opakování 12. týden - závěrečný test 13. týden - oprava závěrečného testu

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 18 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - přiměřeně správně používat přímý a nepřímý předmět; - vyjádřit hypotézu, zdvořilou žádost, návrh nebo radu; - vyprávět anekdotu nebo krátký příběh; - vést konverzaci týkající se oslav a svátků; - porozumět jednoduchým receptům
Výsledky učení
student umí: - přiměřeně správně používat přítomný konjunktiv po výrazech vůle, pocitů a povinnosti; - vést konverzaci o každodenních činnostech; - porozumět středně obtížným článkům v novinách o známých tématech, např. o sportu; - vyjádřit svůj názor na události denního života; - vyprávět o sociálních podmínkách života ve Francii a v ČR
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Baylon, Ch.; Campa, A.; Mestreit, C.; Murillo, J.; Tost, M. Forum 1 (Livre de l´éleve, cahier d´exercices). Hachette, 2000.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - cahier personnel d´apprentissage. Paris: CLE international, 2008.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - méthode de français. Paris: CLE international, 2008.
  • Grégoire, M.; Thievenaz, O. Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris. CLE international, 2003.
  • Leroy-Miquel, C.; Goliot-Lété, A. Vocabulaire progressif du français - niveau intermédiaire. CLE, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr