Předmět: Francouzština B5

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Francouzština B5
Kód předmětu UJP/FB5
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Burešová Bohumila, PhDr. Ph.D.
  • Kocourková Pavla, Mgr.
Obsah předmětu
1. týden Úvodní hodina; komunikativní aktivity. 2. týden Budoucí čas jednoduchý; co nás čeká v budoucnosti - vyjádření změny. 3. týden Srovnávání kvality a kvantity; vyjádření znepokojení, ujišťování; poslechová cvičení. 4. týden Školství. 5. týden Slovní zásoba vztahující se k podniku a podnikání; zájmenná příslovce "en" a "y". 6. týden Vyjádření podmínky (1. část); vyjádření preferencí; poslechová cvičení. 7. týden Jak napsat žádost o místo; civilizace - francouzská ekonomie. 8. týden Subjonctif - použití, vyjádření názoru, hodnocení. 9. týden Vyjádření množství; vyjádření zákazu či povolení; poslechová cvičení. 10. týden Slovní zásoba vztahující se k politice; civilizace - Francouzi a politika. 11. týden Shrnutí a opakování. 12. týden Závěrečný test. 13. týden Oprava závěrečného testu, hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 16 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - porozumět vyprávění příběhu; - stručně hovořit o událostech z minulosti; - písemně stručně reprodukovat události, o kterých slyšel; - napsat o sobě dopis; - vést jednoduchý telefonní rozhovor; - napsat návrh programu na volný čas; - porozumět základním informacím týkajícím se zákazů a příkazů na informačních tabulích
Výsledky učení
student umí: - vyjádřit svoje soukromé či profesní plány; - okomentovat informaci; - porozumět hlavním informacím stručného článku v tisku vztahujícímu se k politickému životu, školství a ostatním probíraným tématům; - porozumět hlavním informacím v hovoru týkajícím se školství, politiky, práce a volnočasových aktivit; - vyjádřit znepokojení, uklidnit někoho; - napsat svůj životopis a motivační dopis
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - cahier personnel d´apprentissage. Paris: CLE international, 2008.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - méthode de français. Paris: CLE international, 2008.
  • Grégoire, M.; Thievenaz, O. Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris. CLE international, 2003.
  • Leroy-Miquel, C.; Goliot-Lété, A. Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire. CLE, 1997.
  • Miquel, C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Paris: CLE international, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta ekonomická Podniková ekonomika a management (2013) Ekonomie - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Zimní