Předmět: Francouzština B11

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Francouzština B11
Kód předmětu UJP/FB11
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kocourková Pavla, Mgr.
Obsah předmětu
1. týden - úvodní hodina, komunikativní aktivity 2. týden - zajímavá místa a jejich historie; passé simple - tvoření, užití 3. týden - vyjádření předčasnosti - le plus-que-parfait 4. týden - le passé simple, le passé antérieur, le plus-que-parfait - užití, cvičení 5. týden - časová souslednost 6. týden - průběžný test; Saint-Rémy-de-Provence - práce s textem; turistický průvodce; civilizace: historické filmy, slovní zásoba, práce s textem 7. týden - minulý podmiňovací způsob - tvoření, užití, vyjádření lítosti, výčitek, podmínky 8. týden - vyjádření pocitů 9. týden - vysvětlování, vyjádření naděje a zklamání 10. týden - písemné vyžádání informací; dopis; hudba a texty - práce s ukázkami z frankofonních písní 11. týden - shrnutí a opakování 12. týden - závěrečný test 13. týden - oprava závěrečného testu.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 18 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - přiměřeně správně používat konstrukce pro vyjádření trpného rodu, časové výrazy a vztažná zájmena; - vyprávět záhadné příběhy a vyjádřit svůj názor na původ záhad; - porozumět krátkým novinovým zprávám, např. zprávám z rubriky "Černá kronika"; - ústně i písemně se vyjádřit k tématům běžného života; - porozumět středně obtížným textům vztahujícím se ke známým tématům, např. výtvarnému umění
Výsledky učení
student umí: - vyjádřit předčasnost děje v minulosti; - porozumět středně obtížnému textu v passé simple; - vyjádřit své pocity, politování, výčitku, hypotézu; - popsat oblíbené místo a jeho historii; - porozumět popisu určitého místa v turistickém průvodci; - přiměřeně správně používat gramatické struktury pro vyjádření nepřímé řeči v minulosti; - porozumět delším osobním dopisům; - vyjádřit naději či zklamání
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Baylon, Ch.; Campa, A.; Mestreit, C.; Murillo, J.; Tost, M. Forum 1 (Livre de l´éleve, cahier d´exercices). Hachette, 2000.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - cahier personnel d´apprentissage. Paris: CLE international, 2008.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - méthode de français. Paris: CLE international, 2008.
  • Grégoire, M.; Thievenaz, O. Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris. CLE international, 2003.
  • Miquel, C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Paris: CLE international, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr