Předmět: Angličtina pro cestovní ruch

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina pro cestovní ruch
Kód předmětu UJP/EFT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Adamcová Eva, Mgr.
 • Hromádková Petra, Ing.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Singh Neelu, MBA
 • Fišer Václav, Mgr.
 • Popadučková Martina, Mgr.
Obsah předmětu
- Úvod do cestovního ruchu - Základní frazeologie - Zeměpisné názvy, fyzická geografie - Výjezd do zahraničí: cestovní doklady, žádost o víza, pojištění - Druhy dopravy; pronájem auta - Letecká doprava: typy dopravců, rezervace letenek, na letišti/v letadle - Ubytování: typy a kvalita, vybavení hotelu, hotelové služby - Stravovací služby: regionální kuchyně, spropitné; etiketa stolování - Kulturní dědictví UNESCO - Nové formy turistického ruchu - Prezentace destinace - Exkurze do hotelu/cestovní kanceláře - Shrnutí

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Cvičení
 • Projekt individuální [40] - 5 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 3 hodiny za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 18 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 3 hodiny za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student ovládá fonetiku, gramatické struktury a slovní zásobu pro bezproblémovou komunikaci v běžných situacích každodenního života, -je schopen rozlišovat formální a neformální způsoby jazykového projevu, -zná a používá vhodné fráze k vyjádření přímých či nepřímých požadavků a vyjádření kvality
Odborné dovednosti
student umí vybrat vhodné jazykové prostředky v mluvené i psané komunikaci a přizpůsobit jazyk obsahu sdělení i příjemci sdělení, -umí používat relevantní slovní zásobu vztahující se k profesnímu zaměření, -dokáže napsat srozumitelný a jazykově správný text na obecné téma
Výsledky učení
Odborné znalosti
student má přehled o základních oblastech cestovního ruchu a používá relevantní slovní zásobu
Odborné dovednosti
student se dokáže domluvit v běžných situacích při cestování rekreačním i služebně, -umí vyplnit žádost o víza, zarezervovat letenku/ubytování, vytelefonovat stížnost
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při cvičení
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • SMITH, J.D.; WARBURTON, F. Travel and Tourism. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-14922-8.
 • STOTT, T.; POHL, A. Highly Recommended 2 (English for the hotel and catering industry). Oxford: Oxfordu University Press, 2010. ISBN 978-0-19-457750-2.
 • STRUTT, P. English for International Tourism upper intermediate (new edition). Pearson, 2013. ISBN 9781447923916.
 • WALKER, R.; HARDING, K. Tourism 2. Oxford: Oxfordu University Press, 2007. ISBN 978-0-19-4551038.
 • WALKER, R.; HARDING, K. Tourism 3. Oxford: Oxfordu University Press, 2009. ISBN 978-0-19-4551069.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází