Předmět: Čeština pro cizince 3

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Čeština pro cizince 3
Kód předmětu UJP/CPC3
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zelenková Věra, Mgr.
 • Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Benediktová Iva
 • Sachrová Kateřina, Mgr.
 • Trejbal Václav, Mgr. CSc.
 • Sýkorová Kateřina, Mgr.
 • Vaněk Michal, Mgr.
 • Lisková Zdeňka, PaedDr.
 • Nagyová Andrea
 • Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. - 2. týden (8 hod.) Tematický okruh: vzdělání a vzdělávání, školství v ČR a ve světě, věda a výzkum 3. - 4. týden (8 hod.) Tematický okruh: lidské tělo, nemoci a úrazy, lékařská péče a zdravotnictví, zdravotní pojištění 5. - 6. týden (8 hod.) Tematický okruh: vzhled a charakter, gesta a nonverbální komunikace, stereotypy 7. - 8. týden (8 hod.) Tematický okruh: móda a životní styl, trendy v bydlení, předměty denní potřeby, design 9. - 10. týden (8 hod.) Tematický okruh: cestování, doprava a komunikace, technika v dnešním světě 11. - 12. týden (8 hod.) Tematický okruh: kultura hmotná i nehmotná, kulturní akce, kulturní dědictví, kultura dnes a zítra

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - dorozumět se a aktivně se zapojit do rozhovoru o běžných tématech každodenního života, - porozumět hlavním myšlenkám autentických i textů odborného stylu týkajících se všeobecných témat s jednoduchou výstavbou textů, - umět v textech vyhledávat podstatné i detailní informace, - porozumět informacím textů studovaného oboru (slyšeným i čteným) a umět vyjádřit a zdůvodnit svůj názor, - napsat složitější texty na všeobecné téma, popř. jednoduché texty týkající se odborného tématu
Výsledky učení
student umí: - přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury potřebné při každodenní komunikaci, - porozumět mluvenému slovu v rádiu a televizi dle rozsahu zvládnuté slovní zásoby, - používat s jistotou slovní zásobu a fráze umožňující mu bez problémů komunikovat v běžných situacích, - vyjádřit své názory a postoje, přesvědčení i nejistotu a argumentačně je podložit, - napsat textové útvary různých stylů s jednodušší textovou výstavbou, - vyhledat a vybrat podstatné informace v autentických textech, - prezentovat (písemně i ústně) své zaměření studia, - aktivně se účastnit diskusí, hodnotit návrhy a adekvátně na ně reagovat
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • On-line katalogy knihoven.
 • Bischofová, Jana; Hrdlička, Milan; Hasil, Jiří; Kramářová, Jitka. Čeština pro středně a více pokročilé.. Praha: Karolinum, 2011.
 • Filipec, Josef. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.. Praha: Academia, 2012.
 • Nekovářová, Alena. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat = Czech for life = Tschechisch fürs Leben.. Praha: Akropolis, 2008.
 • Rešková, Ivana; Pintarová Magdalena. Communicative Czech - Intermediate.. Brno, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr