Course: English for Mechanical Engineering 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English for Mechanical Engineering 6
Course code UJP/AST6
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Švarcová Kateřina, Mgr.
 • Kraus Simone, Dr. Phil.
 • Čepičková Jana, Mgr.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Describe a graph 2. Describing safety precautions 3. Discussing regulations and standards 4. Writing an accident report 5. Writing a letter of complaint 6. Describing faults 7. Writing essays 8. Presentation skills

Learning activities and teaching methods
E-learning, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Students' self-study, Practicum
 • unspecified - 65 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students can: - introduce themselves, their jobs and a workplace, - write a CV and a letter of intent, - attend an interview, - make a phone call, leave a message and make notes, - write formal and informal email, - write an enquiry, - give directions, - describe a production process, - explain functions, - describe an experiment, - give detailed instructions, including specifications of possible problems, - understand mathematical expressions and specifications, - describe material and their properties, - participate in a discussion on a specific topic, - compare advantages and disadvantages of technical solutions.
- prokázat znalost gramatických struktur a odpovídající slovní zásobu ve všech běžných životních situacích,
- prokázat znalost správné výslovnosti a intonace,
- vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci,
- prokázat znalost širokého spektra běžných frází k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu,
- v mluvené a psané komunikaci vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení,
- vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu,
- správně strukturovat text,
- prokázat znalost správných forem oslovení,
- prokázat znalost vhodných frází k vyjádření přímých či nepřímých požadavků a vyjádření kvality,
- prokázat znalost vhodných jazykových prostředků k vyjádření příčiny a následku, vysvětlení funkce, popisu pracovního postupu, popisu materiálu, podání instrukcí a popisu problému.
professional skills
- napsat strukturovaný životopis a žádost o zaměstnání, - telefonovat, zanechat a převzít zprávu,
- napsat formální a neformální email, - napsat žádost,
- napsat žádost,
- orientovat se v matematických výrazech a specifikacích,
- popsat materiály a jejich vlastnosti,
- představit svou profesi a pracoviště,
- účastnit se pohovoru,
- popsat cestu,
- popsat výrobní postup,
- vysvětlit funkci,
- popsat pokus,
- podat podrobné instrukce,
- včetně upozornění na problémy,
- vést diskusi na pracovní téma,
- porovnat výhody a nevýhody technických řešení.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření,
- znalost správné výslovnosti a intonace,
- umí vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci,
- v mluvené a psané komunikaci umí student vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení,
- umí vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu,
- umí správně strukturovat text,
- správných forem oslovení.
professional skills
- umí popsat graf,
- umí napsat abstrakt a krátkou esej,
- umí připravit si a přednést prezentaci,
- umí popsat bezpečností preventivní opatření a vysvětlit jejich plnění,
- umí diskutovat o předpisech a normách,
- umí napsat hlášení o nehodě,
- umí napsat stížnost,
- umí po telefonu popsat poruchu.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
E-learning
Multimedia supported teaching
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Students' self-study
Students' portfolio
Instruction based on dialogue
Discussion
assessment methods
Oral exam
Test
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Oral exam
Test
Seminar work
Skills demonstration during seminar
general eligibility
Oral exam
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Čepičková, J. English for Mechanical Engineers 6.
 • Glendinning, E. H., Glendining, N. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford, 1994.
 • Ibbotson, M. Cambridge English for Engineering. Cambridge, 2008.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer