Předmět: Anglický jazyk pro FZS 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Anglický jazyk pro FZS 2
Kód předmětu UJP/AFZS2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Majerová Marie, Mgr.
 • Maurová Hana, PhDr.
Obsah předmětu
1. Výživa a zdravý životní styl 2. Krev, odběr, testování 3. Hygiena, infekce, prevence 4. Měření (krevní tlak, teplota, puls) 5. Medikace 6. Plánované a urgentní příjmy 7. Porodnictví 8. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Studium textů
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 8 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 12 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 6 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
používat základní slovní zásobu týkající se obsahu studia a budoucí profese;
porozumět jednoduchým sdělením v rámci profesně zaměřené komunikace;
orientovat se se ve zdravotnické dokumentaci v angličtině;
používat adekvátně potřebné gramatické prostředky;
rozumí jednoduchým textům se zdravotnickou tématikou;
Odborné dovednosti
student umí jednoduše popsat své budoucí pracovní prostředí.
dokáže popsat jednotlivé části nemocnice a podat správné informace pacientovi;
student umí zjistit základní údaje o pacientovi a jeho potíže (současné i dřívější);
dát pacientovi důležité informace a telefonicky dojednat termín;
Ovládá též práci se zdravotnickou dokumentací, umí vyplňovat anamnestický dotazník.
zná nejčastější nemoci, život ohrožující stavy a základy první pomoci;
Obecné způsobilosti
bc. studium: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje
bc. studium: kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
bc. studium: používá s porozuměním odborný jazyk
bc. studium: vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje
Výsledky učení
Odborné znalosti
rozumí autentickým textům se zdravotnickou terminologií, dobře se orientuje ve zdravotnické dokumentaci a pracuje s písemnými podklady;
student je schopen adekvátně používat slovní zásobu k tématům: zdravý životní styl, hygiena a infekce, monitorování pacientů, medikace, plánované a urgentní příjmy;
přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury v rámci každodenní konverzace;
zjistit údaje o pacientovi a jeho problémy; -poskytnout pacientovi důležité informace, dát mu potřebné pokyny.
student ovládá jednoduchý popis obsahu jednotlivých zdravotnických oborů a profesní uplatnění;
studenti umí používat širší slovní zásobu, týkající se obsahu studia a budoucí profese;
Odborné dovednosti
student umí komunikovat s pacienty ve zdravotnicky zaměřených oblastech (vyšetření, reakce na přání, vysvětlení, doporučení);
Aktivně využívá své nabité znalosti v situacích, které se váží k jeho studovanému oboru: formulace pokynů při zdravotním cvičení, komunikace s pacienty při terapii, správné vedení pacientů při léčbě.
efektivně pracuje s pacientovou dokumentací;
Zná a umí používat různé zdravotní pomůcky, prostředky první pomoci a léky.
Umí poradit se správnou výživou a zdravým životním stylem.
Rozumí zásadám hygieny a prevenci infekcí.
Obecné způsobilosti
bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení
bc. studium: používají své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Studium textů
Samostatná práce studentů
Diskuse
Skupinová výuka
Odborné dovednosti
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Diskuse
Demonstrace dovedností
Obecné způsobilosti
Skupinová výuka
Cvičení
Diskuse
Samostudium studentů
Studium textů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Odborné dovednosti
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Kvalita zpracovaného referátu
Obecné způsobilosti
Test
Referát
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
 • Buldov, Sergej Vladislav; Maxerová, Marie. Angličtina pro zdravotní sestry = English for nurses : příručka odborných textů, výrazů a cvičení. Praha : Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-018-0.
 • Grice, T., Greenan, J.:. Nursing 2.
 • Grice, T. Nursing 1. OUP, 2008.
 • Harrison, Adrienne. Flash on English for Nursing. Recanati, Italy, 2016. ISBN 976-88-536-2177-1.
 • Parkinson, Joy; Brooker, Christine. Angličtina pro sestry : manuál pro praxi. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2.
 • Topilová, Věra. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-284-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (2014) Zdravotnictví 1 Letní