Course: English for Academic Purposes 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English for Academic Purposes 6
Course code UJP/AEP6
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Heinlová Svatava, Mgr. Ph.D.
  • Habac Arniel
  • Watson Peter Joel
  • Vokrová Dagmar, Mgr.
  • Čepičková Jana, Mgr.
Course content
Data: Description, interpretation and stance Influence: Cause, effect, and association Variation: Evaluation and critical response Globalization: Problems, solutions, and evaluation Observation: Chronology - case study and process Research: Research and reporting

Learning activities and teaching methods
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury a slovní zásobu v situacích každodenního života
prokázat znalost odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření
prokázat znalost vhodných frází k vyjádření přímých či nepřímých požadavků a vyjádření kvality
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost správných forem oslovení
prokázat znalost vhodných jazykových prostředků k vyjádření příčiny a následku, vysvětlení funkce, popisu pracovního postupu, popisu materiálu, podání instrukcí a popisu problému
professional skills
popsat graf
v mluvené a psané komunikaci umí student vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
orientovat se v matematických výrazech a specifikacích
popsat materiály a jejich vlastnosti
popsat výrobní postup
vysvětlit funkci
popsat pokus
podat podrobné instrukce, včetně upozornění na problémy
vést diskusi na pracovní téma
porovnat výhody a nevýhody technických řešení
napsat abstrakt a krátkou esej
připravit si a přednést krátkou prezentaci
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
efektivně používat předpony a složená podstatná jména
používat idiomatické výrazy
používat konotace
používat přípony
používat neformální a idomatické jazykové prostředky
professional skills
napsat kritickou reakci na text
efektivně používat poznámky z přednášek
připravit si ústní shrnutí a hodnocení textu
v textu identifikovat problémy, řešení a hodnocení
ohodnotit a přednést prezentaci
napsat popis procesu/postupu na základě poznámek z textů a výzkumu
připravit a přednést prezentaci založenou na výzkumu
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Practicum
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
general eligibility
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Textual studies
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
professional skills
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
general eligibility
Test
Seminar work
Continuous assessment
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Edward de Chazal and Julie Moore. Oxford EAP Advanced C1. Oxford, 2013. ISBN 9780194001779.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Special and interdisciplinary fields - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (2004) Special and interdisciplinary fields - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Special and interdisciplinary fields - Summer