Předmět: English for Academic Purposes 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu English for Academic Purposes 1
Kód předmětu UJP/AEP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bergman Natalie, M.A.
 • Polívková Jadviga, Mgr. DiS.
 • Habac Arniel
 • Hamarová Jitka, Mgr.
 • Lukavská Daniela, Mgr.
 • Irons Richard, B. A.
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Čepičková Jana, Mgr.
 • Heinlová Svatava, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Knowledge: Academic focus - understanding and presenting information Organization: Academic focus - perspective and stance Motivation: academic focus - definition and explanation Nature: academic focus - description Power: academic focus - reporting and summarazing Growth: academic focus - using sources

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Kooperativní výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Studium textů, Cvičení
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 30 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
identifikovat základní gramatické struktury
používat základní pravidla výslovnosti
používat základní slovní zásobu v běžných životních situacích
správně tvořit základní gramatické struktury
strukturovat správně krátký jednoduchý text
Odborné dovednosti
zvládnout krátkou společenskou konverzaci
jednoduše vyjádřit svůj názor
domluvit se jednoduchým způsobem po telefonu a zanechat vzkaz
použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své město, své předcházející studium/zaměstnání, své současné studium/zaměstnání
formulovat jednoduché stížnosti, například při výměně zboží v obchodě - napsat krátký formální e- mail, například odpověď na inzerát
číst krátké, jednoduché texty a rozumět krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům
rozumět větám a často používaným slovům z oblasti, k nimž má osobní bezprostřední vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, blízké okolí, moje práce)
postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení
vyprávět minulé události
napsat jednoduchý neformální e-mail, například odpověď na e-mail od kamaráda
vyjádřit hypotetické myšlenky týkající se přítomnosti a budoucnosti
Obecné způsobilosti
bc. studium: používá s porozuměním odborný jazyk
Výsledky učení
Odborné znalosti
student je schopen: - porozumět hlavním myšlenkám prezentace - prezentovat své akademické zkušenosti a cíle - identifikovat téma, hlavní myšlenku a klíčové informace v akademickém textu - rozepsat poznámky do vět - zapsat hlavní body přednášky formou poznámek - porozumět klíčovým informacím v přednášce - porozumět hlavní myšlence v odstavci a delším textu - formulovat definici a krátké vysvětlení - účastnit se prezentace na semináři a rozpoznat její obsah - přednést krátkou prezentaci - účastnit se diskuse na semináři a odkazovat se na body prezentace - předvídat obsah textu - napsat popisný odstavec - napsat shrnutí krátkého akademického textu - vybrat a sloučit zdroje za účelem napsání odstavce
přiměřeně používat běžné gramatické struktury a slovní zásobu v situacích každodenního života
prokázat znalost odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření
Odborné dovednosti
porozumět hlavním myšlenkám prezentace
prezentovat své akademické zkušenosti a cíle
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Studium textů
Demonstrace dovedností
Kooperativní výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Edward De Chazal, Louis Rogers. Oxford EAP: Intermediate/B1+ Students Book and CD-ROM Pack. Oxford, 2013.
 • Ken Paterson and Roberta Wedge. Oxford Grammar for EAP. Oxford, 2013. ISBN 9780194329996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta aplikovaných věd Aplikovaná a inženýrská fyzika (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Územní plánování (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Počítačové modelování (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Informatika (2017) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Výpočetní technika (2017) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Matematika a její aplikace (2017) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Kybernetika a řídicí technika (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Geomatika (2017) Stavebnictví, geodézie a kartografie 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Matematika a finanční studia (2017) Matematické obory 1 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Inteligentní komunikace člověk - stroj (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Finanční informatika a statistika (2017) Ekonomie 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Výpočty a design (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Finanční informatika a statistika (2017) Ekonomie 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Počítačové řízení strojů a procesů (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Geomatika (2017) Stavebnictví, geodézie a kartografie 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Výpočetní technika (2017) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Stavitelství (2017) Stavebnictví, geodézie a kartografie 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Matematika a finanční studia (2017) Matematické obory 1 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Informační systémy (2017) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Informatika (2017) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Matematika a její aplikace (2017) Matematické obory 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Kybernetika a řídicí technika (2017) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní