Předmět: Angličtina A2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina A2
Kód předmětu UJP/A2X
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubová Radmila, Mgr.
  • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
  • Krásová Jaroslava, PhDr.
  • Havránková Tereza, Mgr.
Obsah předmětu
1 Úvod do kurzu. Představování. 2 Komparativ. Superlativ. Tvorba podstatných jmen. 3 Časové předložky. Předpřítomný čas (for, since). 4 Frázová slovesa předmětná. Předpřítomný čas (yet, already). Vyjádření názoru. 5 Popis obrázku. Trpný rod. Telefonování. 6 Lokální předložky. Podmínkové věty prvního typu. Popis města. 7 Průběžný test. Předložkové vazby. Podmínkové věty druhého typu. Popis příznaků nemoci. 8 Způsobová slovesa (vyjádření rady). Léčba nemoci. Could/couldn´t, had to/didn´t have to. 9 Sport. Předminulý čas. U lékaře. Nepřímá řeč. Online komentář. 10 Přívlastkové věty. Určitý člen. Ukončení konverzace. 11 Doprava. Opakování různých slovesných tvarů. Hry. Zpráva o studiích. 12 Celkové opakování. Zápočtový test. 13 Hodnocení kurzu. Hodnocení testů. Zapisování zápočtů.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 15 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - jednoduchým způsobem popsat svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své město, své předcházející studium/zaměstnání, své současné studium/zaměstnání - rozumět větám a často používaným slovům z oblasti, které se jej bezprostředně týkají (např. o mé sobě, mé rodině, nakupování, blízkém okolí, mé práci/studiu) - se jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích - napsat recenzi, životopis, neformální e-mail
Výsledky učení
student umí: - zvládnout krátkou společenskou konverzaci - jednoduše vyjádřit svůj názor - domluvit se jednoduchým způsobem po telefonu a zanechat vzkaz - použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své město, své předcházející studium/zaměstnání, své současné studium/zaměstnání - napsat krátký formální, neformální e-mail - číst krátké, jednoduché texty a rozumět krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům. - rozumět větám a často používaným slovům z oblasti, k nimž má osobní bezprostřední vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, blízké okolí, moje práce, zdraví) - postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení - vyprávět minulé události - vyjádřit hypotetické myšlenky týkající se přítomnosti a budoucnosti
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Seminární práce
Doporučená literatura
  • Clandfield, Lindsay. Global : pre-intermediate: coursebook. 1st pub. Oxford : Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-03309-2.
  • Moore, Julie. Global : pre-intermediate : workbook with key. 1st ed. Oxford : Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-43024-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr