Course: Introduction to Development Studies

» List of faculties » FF » KAP
Course title Introduction to Development Studies
Course code KAP/UROZ
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Course content
1. From colonization to decolonization and the beginning of the "developing world" 2. Characteristics of the developing world 3. The 1960s and the first international development decade - the importance of classical economic theories and theories of modernization 4. The 1970s and the first redefinitions of modernization theory - the concept of basic needs 5. The 1980s and the lost development decade (return to theory of modernization' 6. The 1990s and the onset of new thinking about development (the concept of human development) 7. Millennium Development Goals and their revision 8. Alternative approaches to development (dependency theory, world-system theory, cultural approaches, Third World approaches, post-development) 9. Measuring development 10. Development aid (general characteristics and examples of key donors) 11. United Nations development activities 12. Development activities of the IMF and the WB 13. United States development activities 14. OECD development activities

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Seminar
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 91 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat pojmy z oblasti mezinárodních vztahů a rozvojových studií
vysvětlit rozdíly mezi klíčovými koncepty z oblasti mezinárodních vztahů
popsat formování mezinárodního systému
charakterizovat rozvojová studia jako podobor studia mezinárodních vztahů
popsat a vysvětlit metody sběru a interpretace dat ve společenských vědách
professional skills
samostatně operacionalizovat pojmy z oblasti mezinárodních vztahů
používat odborný pojmový aparát a operacionalizovat stěžejní pojmy z oblasti mezinárodních vztahů v anglickém jazyce
analyzovat vybrané problémy soudobého mezinárodního systému
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
vytvořit odborný výstup a prezentuje jej v rámci skupiny
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit teoretické koncepty rozvoje v jednotlivých dekádách
vymezit proměny definice pojmu rozvoj v jednotlivých dekádách
vysvětlit charakter rozvojové spolupráce klíčových mezinárodních donorů
zhodnotit koncepty lidského rozvoje, konceptu základních potřeb a klasických ekonomických pojetí rozvoje
charakterizovat různé typy rozvojové spolupráce
uvést do souvislostí vztah mezi rozvojem a bezpečností
professional skills
klasifikovat různé možnosti měření rozvoje
samostatně zhodnotit silné a slabé stránky rozvojových aktivit OSN
na základě analýzy politické situace v konkrétním regionu vymezit klíčové bezpečnostní hrozby
na základě získaných znalostí samostatně zhodnotit význam rozvojové spolupráce pro mezinárodní systém
samostatně demonstrovat vztah mezi rozvojovou a humanitární pomocí na vybraných příkladech
samostatně zhodnotit silné a slabé stránky rozvojové spolupráce různých donorů v mezinárodním systému
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Practicum
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Carothers, Thomas. Development aid confronts politics the almost revolution. Washington : Carnegie Endowment for International Peace, 2013. ISBN 978-0-87003-400-8.
 • Dušková, Lenka. Encyklopedie rozvojových studií. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2948-9.
 • Easterly, William Russell. Břímě bílého muže : proč pomoc Západu třetímu světu selhává?. Vyd. 1. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1776-5.
 • Peet, Richard - Hartwick, Elaine. Theories of Development. Contentions, Arguments, Alternatives. Guilford Press: New York, 2015.
 • Sen, Amartya Kumar. Development as freedom / Amartya Sen. New York : Anchor Books, 2000. ISBN 0-385-72027-0.
 • Ziai, Aram (ed.). Exploring Post-Development: Theory and Practice, Problems and Perspectives. Routledge: New York, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 2 Winter