Course: Introduction to Practical Journalism

» List of faculties » FF » KAP
Course title Introduction to Practical Journalism
Course code KAP/UPZ
Organizational form of instruction Not filled in + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Media market in the Czech Republic in comparison with media abroad 2. The role of regional press vs. home news 3. World news and war news 4. Handling news agency reports and press briefings 5. PR and Press Secretary 6. Editorial work, proofreading etc. 7. A day in an editorial office 8. Field trip 9. Basic styles in journalism 10. Text composition and the power of the title 11. Journalists and crime victims, ethics of journalism

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar, Field trip
 • Contact hours - 42 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 2 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit jednotlivé žánry odborných výstupů
professional skills
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
prezentovat své odborné výstupy v českém jazyce
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
aplikovat základní principy vědecké práce jako je např. práce se zdroji či citace ve svých vlastních textech
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat roli žurnalistiky a médií v současné společnosti
popsat v obecné rovině vztah mezi médii a politikou
vysvětlit podstatu činnosti jednotlivých profesí v oblasti médií
rozlišit základní žurnalistické žánry a styly
popsat základní parametry mediálního prostředí
klasifikovat typy médií a popsat jejich základní charakteristiky ve vztahu k politické sféře
professional skills
kriticky zhodnotit konkrétní mediální výstup na základě znalosti žurnalistických stylů a žánrů
vytvořit mediální výstup odpovídající zadanému stylu a žánru
analyzovat a kriticky interpretovat různé typy mediálních výstupů na základě znalosti parametrů mediálního prostředí
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Field trip
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Burton, Graeme; Jirák, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.
 • Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana. Jazyk, média, politika. Vyd. 1. Praha : Academia, 2003. ISBN 80-200-1034-3.
 • Jirák, Jan; Köpplová, Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7.
 • Leichtová, Magdalena. Média a rozvoj : pracovní listy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0021-8.
 • Thompson, John B. Média a modernita : sociální teorie médií. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0652-6.
 • Trampota, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8.
 • Washbourne, Neil. Mediating politics : newspapers, radio, television and the Internet. Maidenhead : Open University Press, 2010. ISBN 0-335-21759-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer