Course: Introduction to Methodology of Political Science

» List of faculties » FF » KAP
Course title Introduction to Methodology of Political Science
Course code KAP/UMET
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
 • Kubát Michal, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
Basic terminology of social science Ethics of academic work Introduction to academic writing Introduction to oral academic presentation Metatheories of political science Importance of theory in political science Quantitative and qualitative methodology in political science Case studies and comparative studies Statistical methods and questionaries in political science

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Individual study, Textual studies
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
popsat stav politické vědy jako vědního oboru
popsat a vysvětlit základy odborné práce ve společenských vědách
rozlišit základní teoretické přístupy v politické vědě
charakterizovat základní metodologické přístupy politické vědy
rozlišit jednotlivé žánry odborných výstupů
professional skills
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
aplikovat základní principy vědecké práce jako je např. práce se zdroji či citace ve svých vlastních textech
prezentovat své odborné výstupy v českém jazyce
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture with visual aids
professional skills
One-to-One tutorial
Individual study
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • B., G. Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London, 1998.
 • Cabada, Ladislav; Kubát, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-63-7.
 • D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Macmillan Press, London, 1995.
 • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
 • Knapp, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1.vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-54-8.
 • M. Duverger. Introduction to the Social Sciences. Allen&Urwin, London, 1961.
 • M. Weber. K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava, 1983.
 • Šanderová, Jadwiga; Miltová, Alena. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha : SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Winter