Course: Russia and post-Soviet space

» List of faculties » FF » KAP
Course title Russia and post-Soviet space
Course code KAP/RPP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Louženský Ladislav, Mgr.
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Breakup of the USSR and the creation of Russian federation 2. Formation of the constitutional system in the beginning of the 1990s 3. Russian political system 4. President as a key actor in the political system - Yeltsin, Putin 5. Party system 6. Russian foreign policy - from atlantism to multi-vector policy 7. Russian regions 8. Economic transformation and energy policy 9. Political systems of post-Soviet space 10. Relations among post-Soviet countries and to Russia

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Lecture, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat v základních obrysech historický vývoj v oblasti Ruska a východní Evropy
popsat v základních obrysech historický a politický vývoj v SSSR
charakterizovat v základních rysech mezinárodní systém v období studené války a v období jejího skončení
popsat v elementárních rysech oblast postsovětského prostoru a její základní regiony
na základní úrovni charakterizovat pojmy užívané ve studiu přechodů k demokracii
professional skills
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
samostatně využívat materiály vybraných think-tanků a analytických center
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
vymezit a charakterizovat postsovětský prostor jeho sociální, historická a politická specifika
vymezit základní regionální specifika v oblasti postsovětského prostoru a jejich historické kořeny
charakterizovat politický vývoj a politický systém Ruské federace
charakterizovat jednotlivé politické systémy zemí postsovětského prostoru
vysvětlit proměny v zahraniční politice Ruské federace
vysvětlit význam postsovětského prostoru v zahraniční politice Ruské federace a dalších mocností současného mezinárodního systému
professional skills
klasifikovat různé typy přechodů od socialismu k demokracii a tržní ekonomice
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat aktuální vývoj v zahraniční a domácí politice Ruské federace
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat aktuální vývoj v domácí a zahraniční politice zemí postsovětského prostoru
samostatně zhodnotit dynamiku vývoje mezi jednotlivými regiony a zeměmi postsovětského prostoru a dopady pro okolní regiony, zejména EU
na základě analýzy politické situace v konkrétním regionu vymezit klíčové bezpečnostní hrozby a pravděpodobné scénáře vývoje
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Individual study
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Jelcinova epocha 1988-2000 : od Gorbačeva k Putinovi : obrazy z moderních dějin Ruska. Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-1084-3.
 • Bacon, Edwin - Wyman, Matthew. Contemporary Russia. Palgrave, Hampshire, 2005.
 • Donaldson, Robert - Nogee, Joseph. The Foreign Policy of Russia. M.E. Sharpe, New York, 2005.
 • Holzer, Jan. Politické strany Ruska. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2004.
 • Holzer, Jan. Politický systém Ruska. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ISBN 80-85959-97-6.
 • Horák, Slavomír. Střední Asie mezi východem a západem. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0906-1.
 • Leichtová, Magdalena. Pod maskou medvěda : Neporozumění ve vztazích Ruska a Západu, po skončení studené války. Brno : Václav Klemm, 2010. ISBN 978-80-904083-4-0.
 • Meleshevich, Andrey A. Party systems in post-Soviet countries : a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine. 1st pub. New York : Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-1-4039-7449-5.
 • Sakwa, Richard. Putin : Russia's choice. 2nd ed. London : Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-40766-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Summer