Course: Political System of the Soviet Union

» List of faculties » FF » KAP
Course title Political System of the Soviet Union
Course code KAP/PSSV
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Louženský Ladislav, Mgr.
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Course content
Background of the formation of socialist regime - the crisis of tsarism Revolutionary ideologies - the birth and development of Marxism-Leninism in the context of the revolutionary events The construction of totalitarian state - USSR as a totalitarian state? Cult of personality revealed and the ensuing economic and political transformation efforts in spirit of the principles of Marxism-Leninism The era of stagnation - the decline of revolutionary dynamics, economic backwardness, the political system of the Brezhnev era Transformation of the political system during perestroika - a Soviet attempt at democratization? The breakup of the USSR and its legacy for the new regimes in post-Soviet area

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Textual studies, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 8 hours per semester
 • Contact hours - 42 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní premisy socialistických myšlenkových směrů
vysvětlit základní rozdíly mezi demokratickým a nedemokratickým politickým systémem
charakterizovat v základních rysech mezinárodní systém v období studené války
na základní úrovni charakterizovat pojmy užívané v analýze politických systémů
popsat základní historický vývoj v oblasti Ruska a východní Evropy
professional skills
na základní úrovni identifikovat základní prvky politického systému vybraného případu
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
samostatně kombinovat poznatky z více úrovní analýzy
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat míru nedemokratičnosti politického systému SSSR v různých obdobích a vysvětlit změny
uvést do souvislostí vnitropolitický vývoj SSSR s vývojem v zemích východního bloku
vysvětlit převodní mechanismy mocenského vlivu v SSSR a jejich proměny
vymezit proměny ideologického vývoje Sovětského svazu a jeho dopady na vývoj politického systému
vysvětlit vývoj v globální zahraniční politice SSSR a jeho souvislosti s vnitropolitickým vývojem
professional skills
samostatně identifikovat formální a skutečná mocenská centra ve vybraných politických systémech
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat vztahy mezi vnitřní a zahraniční politikou autoritativních režimů
samostatně zhodnotit vliv sovětské minulosti na vývoj v současném postsovětském prostoru
klasifikovat různé typy autoritativních režimů sovětského typu a aplikovat je na další případy
samostatně analyzovat další případy fungování socialistické ideologie, ekonomiky a zahraniční politiky na základě komparace či konkrétní vazby na sovětský případ
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Students' self-study
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Aron, Raymond. Demokracie a totalitarismus. 2. vyd. Brno : Atlantis, 1993. ISBN 80-7108-064-0.
 • Bocheński, J. M. Marxismus-leninismus, věda nebo víra?. Olomouc, 1994.
 • Busky, D. F. Communism in Hisory and Theory: From Utopian Socialism to the Fall of the Soviet Uniom. 2003.
 • Gorbačov, Michail Sergejevič. Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět. Praha : Svoboda, 1987.
 • Kubát, Michal; Balík, Stanislav. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6.
 • Malia, Martin. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha : Argo, 2004. ISBN 80-7203-566-5.
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich. Manifest komunistické strany : Pomocná kniha k občanské nauce na školách 2. cyklu. Praha : SPN, 1984.
 • McCauley, M. The Rise and Fall of the Soviet Union. Longman, 2007.
 • Muravchik, J. Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Brno, 2003.
 • Novák, M. (ed.). Komunismus a fašismus. Praha, institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2002.
 • Pipes, Richard. Dějiny ruské revoluce. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-081-7.
 • Reiman, Michal. O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0028-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Modern History (16-2) History courses 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Modern History (17-1) History courses 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Winter