Course: Political Systems of Anglo-Saxon Countries

» List of faculties » FF » KAP
Course title Political Systems of Anglo-Saxon Countries
Course code KAP/PSAZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
 • Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Historical, cultural and linguistic introduction to English-speaking countries 2. Political system of Great Britain and Northern Ireland 3. Political system of the USA 4. Political system of Canada 5. Political system of Australia 6. Political system of New Zealand and South Africa 7. Political system of Ireland and Gibraltar 8. Political systems of selected Commonwealth countries (Cyprus, Malta etc.)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Self-study of literature, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat významné historické události v anglofonních zemích a vysvětlit jejich význam
na základní úrovni charakterizovat politický vývoj, ústavní uspořádání a stranicko-politickou soustavu vybraných států
identifikovat základní vybrané politické systémy a rozlišit je dle typologií politických uspořádání
vysvětlit zákonitosti fungování politických systémů probíraných států
professional skills
na základě získaných znalostí samostatně interpretovat významné politické události odehrávající se ve vybraných státech
rozpoznat a interpretovat odlišnosti mezi pravidly psané ústavy a reálnou praxí vybraných politických systémů
na základě získaných znalostí komparovat jednotlivé prvky vybraných politických systémů
learning outcomes
professional knowledge
na základní úrovni charakterizovat politický vývoj, ústavní uspořádání a stranicko-politickou soustavu v anglosaských zemích
identifikovat základní modely uspořádání veřejné správy v anglosaských zemích
popsat základní sdílené charakteristiky ústavních a stranických systémů v anglosaských zemích
vysvětlit zákonitosti fungování anglosaských politických systémů
identifikovat základní anglosaských politických systémů a rozlišit je dle typologií politických uspořádání
professional skills
identifikovat strukturální a funkcionální odlišnosti v politických systémech anglosaských zemí
na základě získaných znalostí samostatně interpretovat významné politické události odehrávající se v anglosaských zemích
na základě získaných znalostí analyzovat soudobé trendy ve vývoji politických systémů anglosaských zemí
rozpoznat a interpretovat odlišnosti mezi pravidly psané ústavy a reálnou praxí politických systémů v anglosaských zemích
na základě získaných znalostí komparovat jednotlivé prvky politických systémů v anglosaských zemích
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Textual studies
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Dvořáková, V. Spojené státy americké - společnost a politika.. Praha, Libri, 2002.
 • Klokočka, Vladimír. Ústavní systémy evropských států ; Ústavní zřízení evropských států : srovnávací studie. Praha : Linde, 1996. ISBN 80-7201-005-0.
 • Rovná, L. Kdo vládne Británii?. Praha: SLON, 2004.
 • Říchová, Blanka. Komparace politických systémů II.. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. ISBN 80-7079-107-1.
 • Říchová, Blanka. Komparace politických systémů I.. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. ISBN 80-7079-994-3.
 • Tindall, George B.; Shi, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-452-1.
 • Ženíšek, Marek,; Šanc, David. Commonwealth : politické systémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-078-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Winter