Course: Political Actors in Democratic System

» List of faculties » FF » KAP
Course title Political Actors in Democratic System
Course code KAP/PADE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
 • Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Representation and mobilization of individual and group interests in democracy Definition of a political actor, typology of political actors Interest group - definition and functions of interest groups Social movement - definition and functions of social movements Typology of interest groups and social movements Systems of interest intermediation - pluralism and neo-corporativism Political party - the debate on the definition and functions of political parties Typology of political parties Party systems - definition and function Possibilities and limits of a typology of party systems Discussion of the role of civil society in contemporary democracy

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit funkci a roli jednotlivých politických aktérů v českém politickém systému
charakterizovat jednotlivé formy vlády v demokracii
charakterizovat politické aktéry a jejich role v politickém systému
na základní úrovni charakterizovat pojmy soudobé politické teorie běžné v analýze politických institucí a procesů
professional skills
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
analyzovat procesy odehrávající se v českém politickém systému za využití znalosti charakteristik politických aktérů a institucionálního nastavení systému
na základní úrovni analyzovat politické události
samostatně interpretovat poznatky z různých oblastí politické vědy
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat základní typy politických stran, zájmových skupin a stranických systémů
vysvětlit podstatu a typy systémů zprostředkování zájmů
vysvětlit roli a funkci politických aktérů v demokratických režimech
popsat základní charakteristiky zájmových skupin a politických stran a jejich roli v politickém systému
rozlišit politické aktéry v demokratických systémech
professional skills
zařadit konkrétní politickou stranu, zájmovou skupinu nebo stranický systém k příslušnému typu
samostatně interpretovat roli a funkci konkrétního politického aktéra v určitém politickém prostředí
na základě analýzy určit základní charakteristiky systému zprostředkování zájmů v konkrétní zemi
na základě konkrétního zadání samostatně sestavit ucelený programový dokument politické strany či zájmové skupiny
na základě analýzy konkrétního politického prostředí identifikovat vývojové trendy konkrétního politického prostředí
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Individual study
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Císař, Ondřej. Politický aktivismus v České republice : sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. ISBN 978-80-7325-168-0.
 • Fiala, Petr; Strmiska, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno : Barrister & Principal, 1998. ISBN 80-85947-31-5.
 • Müller, Karel; Laboutková, Šárka,; Vymětal, Petr. Lobbing v moderních demokraciích. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.
 • Novák, Miroslav; Miltová, Alena; Ryba, Jiří. Systémy politických stran : úvod do jejich srovnávacího studia. 1. vyd. Praha, 1997. ISBN 80-85850-22-2.
 • Sartori, Giovanni. Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-062-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter