Course: Non-democratic Regimes

» List of faculties » FF » KAP
Course title Non-democratic Regimes
Course code KAP/NEDE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Classical conception of totalitarianism (primordiality of totalitarianism) 2. Classical vs. modern conceptions of totalitarianism 3. Modern totalitarian regimes in theory 4. Modern authoritarian regimes in theory 5. Theories of hybrid regimes 6. Modern totalitarian ideologies 7. Authoritarian mentalities 8. Psychological, cultural, social and legitimizing aspects of non-democratic regimes

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Individual study
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit politické aktéry v demokratických systémech
zhodnotit limity jednotlivých volebních systémů ve vztahu k základním demokratickým principům
vysvětlit význam voleb pro fungování demokratického politického systému
vyjmenovat a charakterizovat základní etapy volebního procesu v demokracii
vymezit základní prvky politických systémů
popsat v obecné rovině vztah mezi médii a politikou
vysvětlit podstatu a typy systémů zprostředkování zájmů
professional skills
na základě analýzy volebního aktu zhodnotit naplnění principů demokratických voleb
na základě analýzy identifikovat odlišnosti psané ústavy a reálnou politickou praxí
analyzovat a kriticky interpretovat různé typy mediálních výstupů na základě znalosti parametrů mediálního prostředí
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
na základě analýzy určit základní charakteristiky systému zprostředkování zájmů v konkrétní zemi
kriticky interpretovat důsledky dopadů ústavních reforem
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit formy nedemokratických režimů
vysvětlit teoretické přístupy ke studiu nedemokratických režimů
popsat reálné fungování nedemokratických politických režimů
zhodnotit historické a ideologické aspekty nedemokratických režimů
charakterizovat jednotlivé typy nedemokratických režimů
professional skills
na základě analýzy fungování konkrétního nedemokratického režimu vymezit jeho psychologické, kulturní, sociální a legitimační aspekty
zařadit konkrétní nedemokratický režim do příslušného typu nedemokratického režimu
samostatně analyzovat strukturu a fungování konkrétního nedemokratického režimu
kriticky diskutovat uplatnitelnost teoretických přístupů při interpretaci fungování soudobých nedemokratických režimů
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Textual studies
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Arendt, Hannah. Původ totalitarismu I-III.. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-13-5.
 • Aron, Raymond. Demokracie a totalitarismus. 2. vyd. Brno : Atlantis, 1993. ISBN 80-7108-064-0.
 • Friedrich, C. J. a Z. Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Harvard University Press, 1956.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír. Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie ; Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.). V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 80-210-3195-6.
 • Kubát, Michal; Balík, Stanislav. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6.
 • Linz, Juan J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. With a Major New Introduction.. Boulder-London, Lynne Rienner Publishers, 2000.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter