Course: Extremism, Radicalism and Terrorism

» List of faculties » FF » KAP
Course title Extremism, Radicalism and Terrorism
Course code KAP/ERT
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1) Definition and conceptualization of extremism, radicalism and terrorism, roots of these -isms 2) Establishment of modern ideologies with regard to the extreme right and extreme left in the 19th century (anarchism, orthodox Marxism, racism, anti-Semitism, xenophobia) 3) Establishment of modern ideologies with regard to the extreme right and extreme left in the 20th century (Nazism, Fascism, Communism) 4) Contemporary political extremism and radicalism (political parties and their branches or paramilitary wings, ultra-right and ultra-left subcultures, ultranationalism, religious extremism, Islamic fundamentalism) 5) Terrorism and just war, the question of legitimacy of terrorism 6) History and dynamics of terrorism since the French Revolution 7) Contemporary forms of terrorism I. - right wing terrorism 8) Contemporary forms of terrorism II. - left wing and anarchist terrorism 9) Contemporary forms of terrorism III. - religiously motivated terrorism 10) Contemporary forms of terrorism IV. - nationalist and separatist terrorism 11) Contemporary forms of terrorism V. and single issue terrorism 12) Mass media and terrorism 13) Social media and terrorism. 14) Suicide bombers, lone wolves and cyberterrorism

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Self-study of literature, Lecture
 • Contact hours - 91 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat metodologické postupy k řešení extremismu, radikalismu a terorismu
popsat a vysvětlit teorii, principy, fakta a pojmy týkající se problematiky extremismu, radikalismu a terorismu
charakterizovat soudobé příčiny radikalizace skupin, náboženského terorismu, mezinárodní a globální formy terorismu, kyberterorismus a ?privatizaci? terorismu
interpretovat historický vývoj extremismu, politického radikalismu a terorismu v moderních evropských dějinách
analyzovat kořeny politického extremismu, radikalismu a terorismu
professional skills
analyzovat extremismus, radikalismus a terorismus v souvislosti s etickými teoriemi
kriticky analyzovat a interpretovat relevantní autory a odbornou literaturu
navrhovat politická řešení extremismu, radikalismu a terorismu objevující se na lokální, regionální, národní či globální úrovni
samostatně interpretovat nabyté vědomosti v relaci např. k medializaci výše uvedené problematiky a navrhovat řešení
vytvořit odborný výstup akceptovatelný po formální i obsahové stránce
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat různé typy extrémismů, radikalismů a terorismů na Západě i mimo liberálně-demokratický kontext
interpretovat problémy za hranicemi sociálně-vědního oboru v širší teoretické i praktické perspektivě
uvést do souvislostí řešení extremismu, radikalismu a terorismu s jinými fenomény sociálních věd v teoretické rovině: s příbuznými fenomény na praktické úrovni
samostatně interpretovat a kriticky hodnotit teoretické koncepce vázané na problematiku extremismu, terorismu a radikalismu
vymezit proměny definice pojmů extremismu, radikalismu a terorismu v souvislosti s proměnami politik států a mezinárodních norem k danému tématu
professional skills
samostatně řešit konkrétní projevy vybraného ??ismu? a navrhovat řešení v rámci vnitrostátní či mezinárodní oblasti
klasifikovat různé přístupy řešení extremismu, radikalismu a terorismu směřující k zajištění vnitrostátní i mezinárodní bezpečnosti
na základě analýzy vymezit klíčové ideologické hrozby pro liberálně-demokratický systém
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat způsob řešení projevů konkrétní extrémní ideologie
projevovat schopnost interpretovat problematiku v kontextu příbuzných fenoménů ? ultranacionalismu, náboženského extremismu, islámského fundamentalismu atp
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Practicum
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • Charvát, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-098-6.
 • Jesse, E. Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1999.
 • Kubát, Michal; Balík, Stanislav. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha : Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-89-6.
 • Mareš, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2003. ISBN 80-86598-45-4.
 • Mudde, Cas. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge University Press, 2007.
 • Nitschke, P. (Hrsg.). Globaler Terrorismus und Europa. Stellungnahmen zur Internationalisierung des Terrors.. Wiesbaden: VS Verlag, 2008.
 • Placák, P. Gottwaldovo fašistické Československo. Praha a Litomyšl: Paseka a ÚSTR, 2015.
 • Seib, Philip; Janbek, Dana M. Global terrorism and new media : the post-Al Qaeda generation. 1st pub. London : Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-77961-6.
 • Strmiska, Maxmilián. Terorismus a demokracie : pojetí a typologie subverzivního teroristického násilí v soudobých demokraciích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2755-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 2 Winter