Course: Empirical political theory

» List of faculties » FF » KAP
Course title Empirical political theory
Course code KAP/EPT
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Štollová Sandra, PhDr.
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
 • Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The structure vs agency debate 2. Positivist roots of political theory and the post-WWII behavioralism 3. Rational choice theory 4. Institutionalism 5. The theory of political system and the structural-functionalist approach 6. The theory of political culture 7. The elite theory and democracy 8. Pluralism and polyarchy 9. Corporatism 10. Consociational democracy 11. The coalition theory 12. The theory of state: the formation of states, modernization and democracy, transformation of state and governance 13. Modernity and its critics: centre and periphery, cleavages 14. Non-democratic regimes: totalitarianism 15. Non-democratic regimes: authoritarianism 16. Transitions to democracy

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Seminar classes, Textual studies
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat základní metodologické přístupy politické vědy
rozlišit základní teoretické přístupy v politické vědě
na základní úrovni charakterizovat pojmy soudobé politické teorie běžné v analýze politických institucí a procesů
popsat stav politické vědy jako vědního oboru
professional skills
vybrat adekvátní teoretický přístup pro interpretaci procesů odehrávajících se v politice
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat roli empirie při tvorbě teorie v pojetí jednotlivých teoretických proudů
popsat klíčové proudy v soudobé politické teorii
kontextualizovat nejvýznamnější přístupy a teorie v politické vědě
vymezit etapy rozvoje empirické politické teorie v návaznosti na pozitivistický obrat ve společenských vědách
vysvětlit teoretická východiska jednotlivých přístupů a být schopen je porovnat
professional skills
na pozadí jednotlivých teorií a modelů analyzovat vztah demokracie a reprezentace společenských a zájmových skupin
aplikovat nabyté poznatky na analýzu konkrétních politických a sociálních problémů
samostatně porovnat východiska jednotlivých teoretických přístupů
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Discussion
Textual studies
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Dahl, Robert A. Demokracie a její kritici. Victoria Publishing Praha, 1995.
 • Hay, Colin; Lister, Michael; Marsh, David. The state : theories and issues. 1st ed. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 1-4039-3426-6.
 • HAY, Colin. Political Analysis: A Critical Introduction. Houndmills, Basinstoke, 2002. ISBN 0333750039.
 • Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.
 • Vincent, Andrew. The nature of political theory / Andrew Vincent. Oxford : Oxford university Press, 2004. ISBN 978-0-19-929795-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer